object361716471

enterior

Irodák

irodak 01

Irod­abú­torok

A kreatív munka és a pro­duk­tív tár­gyalá­sok létre­jöt­téhez ked­vező feltételekre és inspiráló környezet megteremtésére van szük­ség. A for­mater­vezett és az ergonómi­ailag tökélete­sen kivitelezett bútoraink megfelelő feltételeket teremtenek min­de­hhez. Asz­talok és szekrények kom­biná­ciójá­nak sokaságát találják meg kínálatunkban, valamint forgó, tár­gyaló és kon­fer­en­cia székeket. Közvetlenül a gyártó cégek­től besz­erzett ter­mékeink lehetővé teszik, hogy a vevőink számára ked­vező árakat alakít­sunk ki. Bútoraink kom­for­tosak, a titkársági munka­he­lytől a csúcsvezetői kategóriáig nálunk min­den meg­talál­ható. Elsődleges cél a megren­delő igényei­hez iga­zodó szín, forma és minőség mel­lett a rövid szál­lítási határidő.

irodak 03