object361716471

enterior

Ter­vezés

tervezes new 01 I. Igények felmérése

A ter­vezési munka folyam­atos kölc­sönös biza­lomra épül. Ahhoz, hogy használ­ható és átgon­dolt tér születhessen, több­szöri találkozás alka­lmá­val megis­merem a
megren­delőt, annak igényét, elképzelését, valamint élet­for­máját, stílusát és ízlésvilágát. A munkafolya­mat első fázisaként a megren­delő általa hozott képek és
elképzelések alapján, valamint az álta­lam java­solt megoldá­sok
egyeztetésével,elkészítem a vázlatterveket.
tervezes new 03 II. Helyszíni bejárás

Az építészeti adottsá­gok, a belső tér opti­mális kialakításá­nak és anyagi lehetőségeinek figyelembe vételével, elkészül a Beren­dezési Alapra­j­zot, ami későb­biek­ben nélkülözhetetlen része lesz a kivitelezés­nek. A megren­delő igényének fel-​mérése alapján az egyes helységek funkcionális kialakítása és az ezekhez kapc­solódó anyagok színek for­mák, burko­la­tok, fal­színek, tapéták, füg­gönyök aján­lásá­val történik a legapróbb
rés­zle­tre is kiter­jedő tervezés.
tervezes new 05 III. Ter­v­doku­men­tá­ció készítése

A véglege­sen több­szörösen lee­gyeztetett anyagok ösz-​szeállítása és a ter­vek rés­zletes kidol­go­zása alapján elkészül a
— Bon­tás — Építési terv,alaprajz
— Beren­dezési terv, alaprajz,
— Burko­lat­ter­vek,
— Világítási ter­vek,
— Fal­nézetek,
3 D Látványter­vek,
— Költségbecslés.
tervezes new 07 IV. Végleges ter­vek átadása

A ter­vezési folyam­a­tok utolsó lépéseként több­szöri egyeztetések alapján átadásra kerül­nek a kivitelezéshez
szük­séges végleges ter­v­doku­men­tá­ciók.

A ter­vezés díjazása min­den eset­ben egyedi ára­ján­lat
alapján történik.
tervezes new 09 tervezes new10

tervezes new11