object361716471

enterior

Szol­gál­tatá­sok

Amen­ny­iben az Önök lakása nem igényel tel­jeskörű bel­sőépítészeti ter­vezést,
de egy-​egy helység hangu­latát szívesen fris­sítené, eset­leg elakad a beren­dezés­ben,
mi a segít­ségére leszünk az alábbi szol­gál­tatá­sainkkal.

SZOL­GÁL­TATÁ­SOK:
1/​Szó­beli tanác­sadás, — Min­den lehet­séges ötlet és megoldás megválas­zolása –helyszí­nen.
2/​Bel­sőépítészeti ter­vezés, (Lásd ter­vezés)
33 D Látványterv készítése ,
4/​Egyedi beépített és mobil bútorok ter­vezése és kivitelezése,
5/​Ingat­lanvásár­lás előtti sza­k­tanác­sadás, költ­ség­bec­slés a felújításra.
6/​Vásár­lás­ban részvé­tel, boltok­ban történik előzetes egyeztetés alapján
Kiválasztásra kerül­nek a megfelelő anyagok és for­mák.
7/​Szín­tanác­sadás, a ház külső színének kiválasztása, belső tér színvilágá­nak összeál­lítása a helyszí­nen.
8/​Stílus tanác­sadás,
9/​Ingat­lan érték növelő tanác­sadás. — Az eladásra szánt ingat­lan vonzób­bátételére a helyszí­nen.
10/​Tér­ren­dezés a stílus­j­e­gyek alapján,
11/​Egyedi beépített és mobil bútorok ter­vezése és kivitelezése. – Fürdő, Konyha, Nap­pali, Elős­zoba, Háló, Gardrób, Iroda,stb.
12/​Füg­gönyök, kar­nisok és kár­pi­tanyagok, helyszíni felmérés­se­lanyagkínálat­tal, var­rás­sal és fel­sz­erelés­sel.
13/​Díszítés, deko­rálás, kel­lékezés,
14/​Helyszíni művezetés,

A fen­tiek­ben fel­sorolt szol­gál­tatá­sokat Ön egyenként is igénybe veheti.
Díjazás: Min­den eset­ben igény szerint, egyedi ára­ján­lat alapján történik.


További tevékenységeink és a hozzá tar­tozó szol­gál­tatá­saink:

KERESKEDELMI TEREK TER­VEZÉSE.

EXK­LUZÍV FÜG­GÖNYÖK, KAR­NISOK ÉS KÁR­PI­TANYAGOK FOR­GAL­MAZÁSA, HELYSZÍNI
FELMÉRÉSE, ANYAG­MINTÁK BEMU­TATÁSA, VALAMINT HELYSZÍNI FEL­SZ­ERELÉSE.

IROD­ABÚ­TOROK, IRO­DAI SZÉKEK FOR­GAL­MAZÁSA, EGYEDI TER­VEZÉSE ÉS KIVITELEZÉSE.
Egyedi irod­abú­torok ter­vezése gyártása kivitelezése, for­gal­mazása helyszíni besz­erelés­sel.

szolg2