object361716471

enterior

Rólam

rolunk

1992-​óta foglalko­zom bel­sőépítészeti ter­vezés­sel és lak­beren­dezés­sel, for­mai készségemet, szín-​, és stílus­gyako­r­latomat, min­dezt megelőzően a divat területén eltöltött évek érlelték, amely ebben a rend­kívül összetett elméleti és gyako­r­lati tudást, valamint pre­ciz­itást követelő sza­k­mában tel­jesedett ki. Ahol a megfelelő tér­látás, a naprakész tren­dek követése, a for­mai és stílusérzék, valamint a széles ter­mék­paletta ismerete fontos hangsú­lyt kap. Meg­bízóim igényeinek ala­pos megis­merését követően kom­plett kon­struk­ciós bel­sőépítészeti megoldá­sokat kínálok, ahol, ha kell, falakat moz­ga­tok, tereket funkcionálok újra, vil­lany kon­szigná­ciót készítek, egyedi és beépített bútorokat és bel­sőépítészeti megoldá­sokat tervezek.

Célom a megren­delőm egyéniségét és élet­for­máját figyelembe véve egységbe hozni a műszaki tar­tal­mat, a stílus­sal, és a rés­zlet­megoldá­sokkal. Fontos szá­momra a jól használ­ható har­monikus terek kialakítása, azok szemé­lyre szabottsága, a beruházási költ­ségek kon­trol­lálása, és egy meg­bízható kivitelezői gárdá­val való együttműködés. A munkám biza­lomra és dis­zkré­cióra épül…

„Az élet min­den területén élvezete­sebbek a hétköz­napok, ha stílu­sos tár­gyak, minőségi meg­munkálás, üzenetet hor­dozó design vesz körbe ben­nün­ket.”


Rónaszéki Erzsé­bet
Enteriőrtervező

02 rolunk